ULOGA ADVOKATA KAO PRUŽAOCA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SRBIJI: Uslovi za pristup pravu na besplatnu pravnu pomoć

Besplatna pravna pomoć predstavlja ključni element pristupa pravdi, čime se osigurava da građani, bez obzira na svoje ekonomske prilike, imaju jednaku šansu da ostvare svoja prava. U Srbiji, advokati igraju značajnu ulogu kao pružaoci besplatne pravne pomoći, doprinoseći time pravičnosti i jednakosti u pravnom sistemu. Ova oblast je pravno regulisana Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) 

 ULOGA ADVOKATA U PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Advokati u Srbiji, kao nosioci pravne struke, imaju moralnu i profesionalnu odgovornost prema zajednici. Ovo se manifestuje kroz pružanje besplatne pravne pomoći onima koji je najviše trebaju. Besplatna pravna pomoć može obuhvatiti širok spektar pravnih problema, uključujući krivične, građanske, porodične, radne i druge pravne oblasti.

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se isključivo organu opštinske uprave ili gradske uprave ili uprave grada Beograda, nadležnom prema mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći.

ODOBRENJE

Član 14. Zakona govori o tome da je za pružanje besplatne pravne pomoći koju pružaju advokati, izuzev pravnog saveta i posredovanje u rešavanju sporova neophodno odobrenje. Ovakva pravna pomoć pruža se samo tražiocima kojima se to odobri.

Advokatske kancelarije i organizacije često sarađuju sa lokalnim nevladinim organizacijama, institucijama i organima vlasti kako bi omogućile besplatnu pravnu pomoć onima koji nemaju sredstava da je plate. Ovakve inicijative imaju za cilj poboljšanje pristupa pravdi i unapređenje socijalne pravde u društvu.

USLOVI ZA PRISTUP BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Da bi građani ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć od advokata u Srbiji, obično postoje određeni uslovi koje moraju da ispune, a koji su predviđeni članom 4. Zakona:

Besplatna pravna pomoć može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

1) ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;

2) ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva lica iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice protiv kojeg tražilac besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici ili drugi postupak zaštite. Prihodi i imovina lica protiv kojeg se pokreće postupak zaštite ne utiču na pravo tražioca da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako on ispunjava uslove propisane stavom 1. ovog člana.

Državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru besplatna pravna pomoć može da se pruži i ako je reč o:

1) detetu o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti;

2) licu prema kome se izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mera obaveznog psihijatrijskog lečenja;

3) licu prema kome se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti;

4) licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici;

5) licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima;

6) licu koje traži azil u Republici Srbiji;

7) izbeglici, licu pod supsidijarnom zaštitom ili interno raseljenom licu;

8) osobi sa invaliditetom;

9) detetu koje je zaštićeno uslugom smeštaja u sistemu socijalne zaštite;

10) deci i mladima kojima je prestala usluga socijalnog smeštaja do navršene 26 godine života;

11) odraslim i starim licima koja su bez sopstvenog pristanka smeštena u ustanovu socijalne zaštite;

12) licu koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mesta rođenja saglasno zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak;

13) licu koje je pogođeno postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje.

SLUČAJEVI KADA NIJE DOZVOLJENA BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pružanje besplatne pravne pomoći, iako lice ispunjava uslove za pružanje besplatne pravne pomoći, nije dozvoljeno prema slovu Zakona (član 7.) u:

1) privrednim sporovima;

2) postupku registracije pravnih lica;

3) postupku naknade štete za povredu časti i ugleda;

4) postupku pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora;

5) postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka;

6) postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima;

7) slučaju da postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo.

Naša kancelarija Birovljev S. Marko je upisana u Registru pružaoca besplatne pravne pomoći Advokata za Osnovne sudove u Beogradu pod registarskim brojem 36. i aktivno učestvuje u pružanju besplatne pravne pomoći pod uslovima predviđenim Zakonom.

U Srbiji, advokati igraju ključnu ulogu u pružanju besplatne pravne pomoći, čime doprinose pristupačnosti pravde za sve građane. Kroz saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama, advokati se trude unaprediti pravni sistem i obezbediti da pravda bude dostupna svima, bez obzira na ekonomske ili druge ograničavajuće faktore. Besplatna pravna pomoć nije samo pravno pravo, već i sredstvo za jačanje društvene pravde i solidarnosti.

Ukoliko vas intereusje na našem Blogu možete da pročitate i članke na temu Digitalizacije katastra, da saznate koja su vaša prava prilikom kašnjenja leta, koja su vaša prava kada kupite dron i da saznate o temi Nadrilekarstva i nadriapoterkarstva. Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright: Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko