Posledice digitalizacije katastra

Posledice digitalizacije katastra

Usluge advokata i geodetskih organizacija u novom digitalizovanom katastru

U doba digitalizacije, svet se brzo menja, a sa njim i način na koji pružamo i koristimo različite usluge. Katastar nepokretnosti mora da prati razvoj tehnologije. U ovom članku, fokusiraćemo se na ulogu advokata i geodetskih organizacija u procesu digitalizacije katastra. Razmotrićemo kako ove profesionalne usluge pomažu u navigaciji kroz nove usluge katastra, kao i izazove i mogućnosti koje digitalizacija donosi. Bez obzira da li ste pravnik ili građanin koji želi da bolje razume ovaj proces, nadamo se da će vam ovaj članak pružiti korisne informacije.

Dana 04.11.2023. godine stupile su na snagu Izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Ove izmene i dopune donose niz novina, uključujući uvođenje geodetskog katastarskog informacionog sistema, elektronskog šaltera, i izdavanje elektronskih dokumenata profesionalnim korisnicima.

Promene u katastarskom sistemu i uloga advokata i geodetskih organizacija podrazumevaju sledeće:

1. Uvođenje geodetskog katastarskog informacionog sistema: Zakonodavac je smatrao potrebnim da omogući upis svih vrsta infrastrukturnih i podzemnih objekata na jednom mestu, odnosno u jednoj bazi podataka.

2. Elektronski šalter: Građani Srbije od 4. novembra upis ili promene u katastru mogu da izvrše isključivo digitalnim putem.

3. Izdavanje elektronskih dokumenata profesionalnim korisnicima: Novina je i da to neće moći da urade neposredno, već uz stručnu podršku profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija.

4. Zadržavanje svih prava građana u postupku upisa u katastar nepokretnosti: Iznos republičkih taksi ostaje nepromenjen.

5. Besplatne digitalne usluge: Naglašava se da je podnošenje zahteva u Republičkom geodetskom zavodu elektronskim putem besplatno kao što su besplatne sve ostale digitalne usluge koje pružaju korisnicima.

Prednosti digitalizacije za efikasnost i brzinu procesa:

o Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova reguliše promene povezane sa digitalizacijom katastra nepokretnosti u Srbiji. Ovaj zakon predviđa implementaciju geodetskog katastarskog informacionog sistema, uvođenje elektronskog šaltera, kao i izdavanje elektronskih dokumenata profesionalnim korisnicima. Republički geodetski zavod (RGZ) daje ovim korisnicima pravo da, u skladu sa svojom delatnošću, putem eŠaltera vrše uvid u katastar, preuzimaju podatke iz katastra i dokumenta vezana za upis.

o Prema novom zakonskom rešenju, sva prava građana u procesu upisa u katastar nepokretnosti su zadržana, a visina republičkih taksi nije promenjena. Takođe, ističe se da je podnošenje zahteva RGZ elektronksim putem besplatno, kao i sve ostale digitalne usluge koje pružaju korisnicima.

Profesionalni korisnici i posrednici u elektronskim transakcijama katastra:

  • Ukratko o procesu pristupa eŠalteru katastra preko posrednika:

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova sada propisuje u članu 25, da stranka može podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti putem eŠaltera, preko profesionalnog korisnika (geodetskih organizacija ili advokata) koji je u skladu sa ovim zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi, osim ako je to zakonom izričito isključeno.

Zahtev, u ime stranke, može podneti zakonski zastupnik, odnosno ovlašćeni predstavnik stranke, kao i fizičko ili pravno lice ili preduzetnik na osnovu datog punomoćja.

Do sada su javni beležnici, za svaki promet nepokretnosti, po sili zakona potrebnu dokumentaciju dostavljali RGZ-u, bez potrebe da građani dolaze na šalter. Međutim, za one koji imaju neupisane nepokretnosti, legalizaciju nekretnina ili žele da promene određene podatke, eŠalter (digitalni šalter) sada postaje jedini način pristupa, a pritom je potrebno angažovati advokate ili geodetske organizacije.

Advokati mogu da podnesu različite zahteve u katastar nepokretnosti putem eŠaltera, uključujući:

– Promena imaoca prava na nepokretnosti,

– Upis hipoteke,

– Upis zabeležbe,

– Brisanje zabeležbi,

– Brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava,

– Ispravka podataka o hipoteci,

– Promena načina korišćenja i katastarske klase zemljišta,

– Ispravka vrste / imaoca prava,

– Zahtev za promenu indikacija fizičkog lica,

– Zahtev za upis JMBG-a,

– Ispravka ličnih podataka,

– Utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja,

– Predbeležba objekta u izgradnji,

– Promena vrste prava – konverzija,

– Zahtev za promenu indikacija pravnog lica,

– Upis drugih stvarnih i obligacionih prava,

– Promena namene zemljišta,

– Brisanje hipoteke,

– Ispravka podataka o zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima

Razmatranje kako izbor posrednika utiče na ishod transakcija i vreme obrade

Advokati i geodetske organizacije, kao profesionalni korisnici, imaju ključnu ulogu u ubrzavanju procesa upisa nepokretnosti prema novom Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Oni imaju pravo da podnesu zahteve za upis putem eŠaltera, što pojednostavljuje procese, čini ih pristupačnijim i smanjuje potrebu za papirologijom i fizičkim prisustvom u katastarskim kancelarijama.

Pristup e-šalteru nije moguć za fizička i pravna lica bez navedenih posrednika. Ovaj vid komunikacije sa nadležnim službama za katastar nepokretnosti uglavnom je rezervisan za advokate i geodetske organizacije. Advokati koji su registrovani kao profesionalni korisnici eŠaltera imaju zaključen ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom. Navedeni ugovor definiše međusobna prava i obaveze i omogućava advokatima pristup aplikaciji za dostavljanje svih dokumenata u elektronskoj formi.

Naša kancelarija Birovljev S. Marko je registrovani profesionalni korisnik na spisku Republičkog geodetskog zavoda, br. ugovora: 09-2557/2020 od 07.12.2020. godine i pomoći će vam da lako i jednostavno dođete do vašeg prava.

Sve navedene promene predstavljaju značajne inovacije za sve aktere na tržištu nekretnina, od građana do stručnjaka u oblasti geodezije. Republički geodetski zavod je najavio da će odgovarati na pitanja i nedoumice građana putem Info centra, a spiskovi advokata i geodetskih organizacija dostupni su na zvaničnom sajtu RGZ-a, odlaskom na stranicu RGZ – Info centar.

Izvori:

(1) ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA … – Paragraf. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290720/290720-vest3.html.

(2) RGZ saopštio: Srbija unapređuje proces upisa u katastar, evo šta …. https://www.blic.rs/biznis/rgz-saopstio-srbija-unapreduje-proces-upisa-u-katastar-evo-sta-gradani-treba-da-znaju/v6grpk4.

(3) RGZ – Najčešća pitanja. https://www.rgz.gov.rs/najčešća-pitanja.

(4) Dokumentacija i takse potrebne za upis u katastar nepokretnosti. https://geodetskibiro.rs/korisne-informacije/dokumentacija-i-takse-potrebne-za-upis-u-katastar-nepokretnosti/.

(5) Novi Pogled na Upis u Katastar Nepokretnosti i Infrastrukture: Ključne …. https://statt.rs/sr/novi-pogled-na-upis-u-katastar-nepokretnosti-i-infrastrukture-kljucne-izmena-zakona/.

Ukoliko vas intereusje na našem Blogu možete da pročitate i članke na temu Digitalizacije katastra, da saznate koja su vaša prava prilikom kašnjenja leta, koja su vaša prava kada kupite dron i da saznate o temi Nadrilekarstva i nadriapoterkarstva. Pratite nas na društvenim mrežama:

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo radi opšte informisanosti i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. U skladu s tim Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko odriče se svake odgovornosti i ne prihvata bilo kakve obaveze za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.

Copyright: Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko