Pravne oblasti

Višegodišnje iskustvo i stručnost na prvom mestu.

Građansko pravo

 1. Obligaciono pravo

Naknada štete (materijalne i nematerijalne)

Sve vrste ugovora i aneksa ugovora, naknada štete, isplata duga

 

Pravni poslovi koje kancelarija nudi iz oblasti naknade štete

 • naknada usled umanjenja imovine (gubitak kod smanjenja aktive,

ograničavanje ili smanjenje nekog prava, povećanje iznosa dugovanja)

 • naknada izmakle dobiti (izmakli prirodni plodovi, izmakli civilni plodovi i

izgubljena zarada)

 • naknada troškova lečenja, izmakle zarade i troškova povećane potrebe usled

povrede

 • naknada za pretrpljeni i budući fizički bol, strah
 • naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog umanjenja životnih

aktivnost, naruženosti, povrede ugleda i časti

 • naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog povrede slobode, povrede prava ličnosti
 • naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog smrti bliskog lica, naročito

teškog invaliditeta bliskog lica

 • naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog izvršenog krivičnog dela protiv polnog integriteta
 1. Vraćanje duga
 2. Državinski sporovi
 3. Porodično pravo

Razvod braka, zakonsko izdržavanje, poveravanje maloletne dece i sl.

Vanparnica

 1. Ostavine
 2. Lična stanja građana

Izvršenja

 1. izvršne isprave
 2. verodostojne isprave

Krivično i prekršajno pravo

Zastupanje u oblasti krivičnog i prekršajnog prava

 • odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima
 • zastupanja po privatnoj tužbi
 • zastupanja maloletnika oštećenih u krivičnim postupcima
 • zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima
 • ostvarivanja naknada štete u krivičnim postupcima
 • naplata troškova postupka u krivičnim predmetima
 • naplata troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama kao i u slučaju
 • kada je doneta oslobađajuća presuda

podnošenje zahteva za pomilovanja

Upravni postupak

Pravni poslovi iz oblasti upravnog prava

 • zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu
 • zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave
 • zastupanje u svim postupcima pred nadležnom Službom za katastar nepokretnosti
 • zastupanje u postupcima parcelacije, legalizacije
 • pokretanje i zastupanje u policijskim i inspekcijskim poslovima
 • pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave

 

Radno pravo

Pravni poslovi iz oblasti radnog prava

 • zastupanje u radnim sporovima
 • zasnivanje i prestanak radnih odnosa
 • zaštita zaposlenih u radnom odnosu
 • materijalna prava i obaveze iz radnih odnosa
 • ostvarivanje prava iz radnih odnosa
 • prava na udruživanje radnika (sindikat) i poslodavaca (udruženja poslodavaca)
 • kolektivni ugovori

Trgovinsko i privredno pravo

Pravni poslovi koje nudi kancelarija iz oblasti privrednog prava:

 • osnivanje svih vrsta firmi (preduzetnik, ortačko društvo, društvo sa ograničenom

odgovornošću, akcionarsko društvo)

 • zastupanje u sporovima vezanim za privredne odnose
 • naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i

preduzetnicima

 • zaključivanje svih vrsta ugovora u privredi
 • naplaćivanje potraživanja u privrednom poslovanju
 • obezbeđivanje potraživanja u privrednom poslovanju

Ustavno pravo

Usluge iz oblasti ustavnog prava

 • osnivanje udruženja građana i političkih partija
 • podnošenje ustavnih žalbi i predstavki državnim organima
 • zaštita prava na suđenje u razumnom roku
 • uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (HACCP)

Kontaktirajte nas

2 + 11 =