Advokatska tarifa

Za kontinuirano pružanje pravne pomoći može se ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta.

TARIFNI BROJ 13 – PROCENJIVIPREDMETI u dinarima

VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Do 750.000 9.000 10.500 6.000 18.000
750.000 – 1.500.000 11.250 12.750 7.125 22.500
1.500.000 – 3.000.000 16.500 18.000 9.750 33.000
3.000.000 – 6.000.000 22.500 24.000 12.750 45.000
6.000.000 – 12.000.000 30.000 31.500 16.500 60.000
12.000.000 – 24.000.000 37.500 39.000 20.250 78.000
24.000.000 – 48.000.000 45.000 46.500 24.000 90.000
48.000.000 – 120.000.000
na započetih 300.000 dinara nagrada od 45.000 dinara
se uvećava za po 30 dinara
45.000+po 30 din 45.000+po 30 din +1.500 din ½ podneska + 1.500 din Podnesak + 100%
120.000.000 – 300.000.000
na započetih 900.000 dinara nagrada od 52.200 dinara
se uvećava za po 30 dinara
52.000+po 30 din 52.000+po 30 din
+1.500 din
½ podneska + 1.500 din Podnesak + 100%
Preko 300.000.000 na započetih 4.500.000
dinara nagrada od 58.200 dinara
se uvećava za po 30 dinara
58.000+po 30 din a maksimalno do 88.200 din 58.000+po 30 din a maksimalno do 88.200 din
+1.500
½ podneska + 1.500 din Podnesak + 100%

 

TARIFNI BROJ 14 – NEPROCENjIVI PREDMETI u dinarima

VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, sud časti, porodični sud, upis u katastar, upravni postupak i spror, upis u APR 16.500 18.000 9.750 33.000
Postupci pred državnim organom ostali 19.500 21.000 11.250 39.000
Zakonsko izdržavanje 19.500 21.000 11.250 39.000
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500 24.000 12.750 45.000
Utvrđivanje očinstva, prekršajni postupci, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija(neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 22.500 27.000 14.250 54.000
Zakonsko izdržavanje, 6.000 7.500 4.500 12.000
Vršenje roditeljskog prava 11.250 12.750 7.125 22.500
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, cariski, policija), ostali sporovi VS. 30.000 31.500 16.500 60.000
Ostali sporovi pred upravnim sudom 36.000 37.500 19.500 72.000
Autorski sporovi (neprocenjivi) postupci pred ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000 46.500 24.000 90.000

 

 OSTALE RADNjE u dinarima

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, razledanje spisa i ostalo

ZASTUPANjE VIŠE STRANAKA UVEĆANjE PO 50 % ZA SVAKU STRANKU
Započeti sat, konsultativni sastanak 1.500
Dopisi 3.000
Pregled i razgledanje spisa 50% tarifnog broja
Pregled katastra, izvodi, prepisi, pravnosnažnost, izvršnost 20% tarifnog broja
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100% % tarifnog broja 1,7,8
NEPROCENjIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI
Ortački, generalni opšti, statut, osnivački akt pr.lica 30.000
Korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojediniačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500
Zaveštanje (nerocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr.lica 19.500
Punomoće 13.500
Ostale izjave 11.250
O posluzi 16.500
O trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr.lica 25.500
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave 37.500

 

Ugovori 1,5% ili tarifni broj 7.  Neprocenjivi Minimalno 11.250
Opomene 50% tarifnog broja 7. Neprocenjivi       6.000 Minimalno 3.000

 

KRIVIČNI POSTUPAK obračunato u dinarima

ZAPREĆENA KAZNA Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljivi razgovor sa osumnjičenim, prijem rešenja o zadržavanju. Žalba, ponavljanje krivičnog postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti, vanredno preispitivanje pravnosnažne presude Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, prigovor na optužnicu, odgovor na žalbu, vanredno ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odgovor na predlog za pon avljanje postupka Ostali podnesci
Do 3 godine 18.000 9.750 33.000 16.500 8.250
3 – 5 godina 24.000 12.750 45.000 22.500 11.250
5 – 10 godina 31.500 16.500 60.000 30.000 15.000
10 – 15 godina 46.500 24.000 90.000 45.000 22.500
Preko 15 god. 61.500 31.500 120.000 60.000 30.000

Kontaktirajte nas

11 + 9 =